FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L.

Merck Sharp & Dohme Romania SRL, o societate constituită conform legislației din România, cu sediul social în București, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, et. 5, sectorul 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16097/2006, având CUI RO19090390 (denumită în continuare „MSD”) prelucrează anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră, în modul descris prin prezentul document și în conformitate cu reglementările aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „GDPR” și, împreună cu celelalte reglementări aplicabile, „Legislația aplicabilă”).

În continuare, vă informăm asupra modului cum se realizează prelucrarea anumitor date cu caracter personal ale dumneavoastră de către MSD și vă acordați consimțământul pentru această prelucrare prin bifarea căsuței aferente la înregistrarea pe platforme online.

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date cu caracter personal care ar putea fi prelucrate sunt (i) date de identificare (precum nume, prenume, semnătură); (ii) date de contact (adresa de email, număr de telefon, adresa locului de munca, contul de pe platforme sociale / canale media, precum cont LinkedIn); (iii) date profesionale si privind locul de muncă (precum profesia, locul de munca, specializare, funcția / poziția, formare profesionala, precum diplome, studii, competente, experiența profesionala, calificare); (iv) informații legate de utilizarea Internetului: date de log-in, cookie-uri, IP-uri; (v) vocea, imaginea (de ex. prin apeluri video-telefonice, web cast-uri/ evenimente de tip live streaming, filmari publicate pe platforma online).

De asemenea, MSD va prelucra răspunsuri la întrebările adresate prin chestionare / alte tipuri de interacțiuni dintre MSD și dumneavoastră (direct sau prin intermediul unor parteneri contractuali), precum si prin analizarea comportamentului / interacțiunile dumneavoastră fata de / cu comunicările electronice primite din partea MSD și ar putea crea și prelucra segmentări cu privire la datele dumneavoastră / profilul dumneavoastră în baza acestor răspunsuri/comportamente / interacțiuni pentru a vă transmite comunicări particularizate fata de interesele dumneavoastră (inclusiv prin mijloace automate, in baza unor criterii stabilite in prealabil prin intervenție umana) și în general pentru a-și desfășura și dezvolta activitatea.

În cazul în care MSD intenționează să intre cu dumneavoastră în raporturi contractuale care presupun un transfer de valoare (spre ex. contracte speaker, invitație participare la evenimente etc.) MSD poate prelucra de asemenea informații cu privire la includerea dumneavoastră sau nu în anumite liste administrate de guverne / autorități ale unor state care includ persoane excluse, condamnate penal, infractori, teroriști etc. (Denied / Restricted Parties Lists) (“Liste”). Listele sunt accesibile în cadrul unui sistem de verificare denumit Sistemul de Verificare a Persoanelor Restricționate (Denied Party Screening System) (“DPSS”); pentru claritate, în urma verificării, MSD va fi înștiințat în cadrul DPSS dacă dumneavoastră vă aflați sau nu pe Listele respective, fără însă a fi furnizate date personale suplimentare cu privire la fapta săvârșită sau motivele pentru care vă aflați pe respectivele Liste. MSD nu folosește procese decizionale exclusiv automate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost obținute de către MSD cu respectarea prevederilor legale fie de la parteneri contractuali, fie din surse publice, fie direct de la dumneavoastră.

2. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

2.1 MSD va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scop de reclamă, marketing si publicitate, inclusiv in scopul transmiterii de comunicări comerciale precum: (i) transmiterea de informări/alerte/ newsletter cu privire la produsele MSD, (ii) transmiterea de materiale educaționale sau orice alte materiale cu caracter științific, (iii) transmiterea de informări cu privire la organizarea de seminarii, conferințe, simpozioane si studii de piață, (iv) participarea la web cast-uri/ evenimente de tip live streaming prin intermediul unor platforme online, (v) completarea chestionarelor de feedback și cercetare de piață ale MSD, (vi) facilitarea accesului profesioniștilor în domeniul sănătății la si crearea de conturi pentru aplicații / platforme electronice / online puse la dispoziție de MSD.

2.2 MSD va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în orice context în care există o interacțiune cu dumneavoastră, inclusiv în cadrul vizitelor pe care reprezentanții MSD le efectuează în scopurile de mai sus, precum și prin diferite canale prin care pot fi transmise materiale in îndeplinirea scopurilor de mai sus, precum e-mail, SMS / MMS, telefonie / alte sisteme de apelare și comunicare automate.

2.3 De asemenea, MSD poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru: (i) a-și menține și îmbunătăți imaginea și reputația; a intra în raporturi de colaborare cu persoane cât mai puțin expuse unor riscuri (spre exemplu, din perspectivă reputațională, conformare cu dispoziții legale, standarde și practici relevante pentru MSD), inclusiv, dar fără a se limita la verificarea în cadrul DPSS; (ii) a-și desfășura și dezvolta activitatea; (iii) exercitarea drepturilor legale și apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente; (iv) a se supune unor reglementari interne ce instituie obligația de raportare către grup a diferitelor situații sau alte relații de grup, (v) scopuri financiar contabile precum și în alte scopuri astfel cum se indicat in Politica MSD cu privire la protecția datelor personale disponibilă la adresa web: https://www.msdprivacy.com/ro/ro/index.html („Politica”).

3. Temeiurile prelucrării

Temeiul prelucrărilor pentru scopurile menționate la punctul 2.1. de mai sus este consimțământul dumneavoastră. In cazul in care refuzați să vă exprimați acest consimțământ, MSD se va afla în imposibilitate de a realiza toate sau o parte din activitățile aferente scopurilor menționate la punctul 2.1. Dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment, în mod gratuit si fără nicio justificare. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru scopurile identificate la punctul 2.3 de mai sus, prelucrarea se va baza pe interesul legitim al MSD sau astfel cum este prevăzut în Politică. Interesul legitim al MSD constă în dezvoltarea operațiunilor comerciale, protejarea juridică a activității, derularea unor operațiuni comerciale cât mai lipsite de risc, protejarea reputației grupului MSD, respectarea prevederilor financiar-contabile.

4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transmise către alte entități juridice, precum (i) societăți din grupul din care face parte MSD, (ii) parteneri contractuali ai MSD, respectiv societăți care prestează servicii de cercetare a pieței, servicii de relații publice, servicii de organizare de evenimente, servicii de publicitate si promovare, inclusiv pe rețele de socializare, servicii de concepere de materiale informative, servicii de implementare și analiză campanii de marketing, societăți care prestează servicii ori livrează bunuri in domeniul IT, servicii de administrare, mentenanță site-uri, programe informatice/aplicații, infrastructuri utilizate de MSD (spre exemplu, pentru scopul verificării în sistemul DPS), societăți care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de SMS-uri, email-uri, servicii de gestionare email-uri și mesaje primite de MSD, parteneri de campanii ori promoții, (iii) autorități si instituții publice, (iv) organizații profesionale, asociații si fundații, entități de mass-media, (v) consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, traducători, (vi) persoane împuternicite ale entităților anterior menționate.

5. Transferul internațional de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal ar putea fi prelucrate si prin transmiterea lor in teritorii din afara Uniunii Europene ori a Spațiului Economic European. Aceasta transmitere s-ar face doar în măsura în care este necesară îndeplinirii scopurilor menționate mai sus (spre exemplu, scopul de a-și menține și îmbunătăți imaginea și reputația; a intra în raporturi de colaborare cu persoane cât mai puțin expuse unor riscuri în cazul unor verificări reputaționale inclusiv verificări în cadrul DPSS), cu respectarea condițiilor specifice în care se poate realiza asemenea transmitere (de ex. existența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor cu caracter personal, existenta unor reguli corporatiste obligatorii, existenta unor clauze standard de protecție a datelor adoptate de către Comisia Europeana ori de către o autoritate de supraveghere relevanta și aprobate de către Comisia Europeana).

Lista teritoriilor / tarilor pentru care s-a emis o decizie de recunoaștere a caracterului adecvat de protecție a datelor cu caracter personal poate fi consultata la adresa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. Referitor la clauze standard de protecție a datelor adoptate de către Comisia Europeana, informații suplimentare pot fi consultate la adresa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

6. Procesul decizional individual automatizat

Datele dumneavoastră personale pot fi utilizate pentru implementarea unui sistem de creare de profiluri sau a unui sistem de luare a deciziilor care generează efecte juridice sau care pot afecta în mod similar în mod semnificativ, bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Totuși, MSD consideră că astfel de prelucrări, inclusiv efectele lor sunt limitate și vizează exclusiv posibilitatea de a vă transmite informații cât mai potrivite în raport cu activitatea dumneavoastră și interacțiunile cu materialele primite de la MSD. În orice caz, în astfel de contexte drepturile dumneavoastră astfel cum sunt descrise mai jos sunt aplicabile și de asemenea dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea MSD, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. Puteți exercita oricare dintre aceste drepturi conform informațiilor descrise mai jos.

7. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă

MSD va păstra datele dumneavoastră personale într-o formă care permite identificarea numai atât timp cât este necesar prin raportare la scopurile stabilite, în conformitate cu principiul minimizării.

In mod particular, pentru delimitarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, MSD aplică anumite criterii, precum (i) perioada de comercializare de către MSD a unor produse ori servicii relevante ariei terapeutice ori domeniului medical pe care dumneavoastră activați ori față de care prezentați interes; (ii) perioada de deținere de către dumneavoastră a calității de profesionist în domeniul medical; (iii) exercitarea de către dumneavoastră a unuia dintre drepturile de mai jos conform Legislației aplicabile. În continuarea perioadelor determinate conform celor de mai sus, datele se vor păstra, în măsura permisă de Legislația aplicabilă, pe durata necesară prezervării mijloacelor de proba pentru exercitarea drepturilor contractuale ori legale și apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente ca urmare a unor acțiuni in instanță.

8. Drepturile dumneavoastră, în calitate de persoană vizată

În legătură cu prelucrarea de către MSD a datelor dumneavoastră cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor personale, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (de ex. Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), dreptul de a retrage consimțământul.

Cu caracter general, drepturile menționate mai sus pot cunoaște limite în baza dreptului Uniunii Europene sau a dreptului intern, fiind condiționată exercitarea unora dintre ele de îndeplinirea anumitor condiții.

Drepturile de mai sus nu vor putea afecta situațiile în care legislația aplicabilă prevede altfel sau în care există un interes legitim fundamentat în condițiile prevăzute de Legislația aplicabilă (prin acordarea acestui consimțământ, dumneavoastră înțelegând că nevoia de a asigura respectarea legii aplicabile și solicitările autorităților, coroborat cu statutul MSD ca membru al unui grup de companii din SUA, reprezintă, în limitele maxime permise de lege, un interes legitim al MSD și al celorlalte societăți din grupul MSD în sensul legislației de protecție a datelor).

Pentru exercitarea oricărui drept de mai sus, inclusiv retragerea consimțământului acordat, veți putea trimite o cerere la adresa de e-mail: euprivacydpo@msd.com sau direct la sediul social al Merck Sharp & Dohme România S.R.L., in atenția persoanei cu atribuții în domeniul protecției datelor Dna. Isadora Ioana Dunca, data privacy steward, email: isadora.ioana.dunca@merck.com.

9. Informații suplimentare

Pentru mai multe informații cu privire la modul in care MSD prelucrează datele cu caracter personal se poate consulta Politica.

MSD a numit o persoana responsabila cu protecția datelor cu caracter personal. Datele de contact ale acesteia sunt: (i) sediul social al MSD, menționat mai sus; (ii) adresa de email: euprivacydpo@msd.com