Invitație

Stimate profesionist în domeniul sănătăţii (fiind denumit în continuare ”Beneficiar” sau “PDS”),

MSD se angajează să se asigure că profesionștii din domeniul sănătății au acces la educație medicală și informații științifice cu scopul de a îmbunătăți cunoașterea medicală și utilizarea adecvată a medicamentelor și vaccinurilor. Una dintre modalitățile prin care MSD susține educația medicală este reprezentată de susținerea acordată profesioniștilor din domeniul sănătății în vederea evenimentelor medicale și științifice.

În considerarea experienţei, cunoştinţelor aprofundate şi expertizei în domeniul medical şi ştiinţific, MSD România (“MSD“) este onorată și vă mulțumește că v-ați manifestat interesul de a participa la eveniment. Un email cu detaliile de conectare va fi trimis către dumneavoastră cu o zi înainte de desfășurarea Programului.

În continuare vă informăm că, prin participarea efectivă la Program sunteți de acord cu prevederile de mai jos (“Contractul”):

  1. Avand in vedere ca Programul se desfășoară online, MSD va asigura accesul dumneavoastra în mod gratuit la Program prin transmiterea detaliilor relevante prin email, in baza acceptului dumneavoastra. Programul reprezintă un eveniment cu o natură științifică și la care dumneavoastră ați fost invitat în mod individual. Astfel, nu aveți dreptul să distribuiți altor persoane sau să faceți disponibil altor persoane accesul la Program ori la materiale de care beneficiați ca urmare a participării la Program.
  2. PDS este de acord să se conformeze cu toate legile, regulile şi reglementările aplicabile (inclusiv cu regulamentele interne şi instrucţiunile universităţii, spitalului sau ale altei organizaţii în cadrul căreia PDS îşi desfăsoară activitatea, după caz), cu regulile de etică aplicabile profesiei medicale din ţara sa de reşedinţă, inclusiv, dar fără limitare la declaraţiile, notificările sau aprobările legate de participarea sa la Program şi de primirea din partea MSD a sprijinului descris în prezentul Contract. În particular, PDS va notifica şi va obţine orice aprobări prevăzute de legile, regulile sau reglementările aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la orice aprobări necesare din partea angajatorului, spitalului sau a oricărei alte instituţii relevante pentru care sau sub supravegherea căreia își desfășoară activitatea pentru a beneficia de participarea sa la Program, şi va pune aceste aprobări la dispoziţia MSD.

Drepturile conferite dumneavoastră de prezentul Contractse nasc doar în beneficiul dumneavoastră și nu pot fi extinse asupra altor persoane.

Din considerente de transparenţă, MSD are dreptul de a informa angajatorul PDS sau pe orice alt solicitant cu privire la prezentul Contract, în măsura în care MSD i se solicită acest lucru în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

  1. PDS va informa de indata MSD in cazul in care este membru/angajat al unor entitati publice sau membru/participant in comisiile de specialitate. Fără a renunţa la prevederile privind confidenţialitatea, PDS este de acord să facă publică natura relaţiei sale cu MSD faţă de entitatea/entităţile relevante, inclusiv cele mentionate mai sus, după cum prevăd şi în conformitate cu politicile şi procedurile aplicabile ale acestor entităţi.

PDS declară şi garantează că acesta nu este angajat sau contractat, pe bază de remuneraţie sau nu, în cadrul niciuneia dintre cele de mai jos într-o calitate care i-ar putea permite PDS să influenţeze activitatea MSD sau a oricăruia dintre afiliaţii acesteia:

PDS va informa MSD în măsura în care statutul acestuia prezentat în paragraful anterior se modifică. În cazul unui prim conflict de interese sau al unuia ulterior care ia naştere, PDS îl va aduce la cunoştinţa MSD, iar MSD va avea dreptul de a retrage prezenta invitatie, cu efect imediat din momentul notificării PDS, fiind considerat în întârziere de drept într-o astfel de situație.

Termenii prezentului Contract se completează cu prevederile din Codul MSD de Conduită pentru Partenerii de Afaceri.

  1. Protectia datelor cu caracter personal

MSD se angajează să protejeze viața privată și Datele cu Caracter Personal ale Beneficiarului și va respecta toate legile aplicabile privind confidențialitatea datelor, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679; “GDPR”). “Date cu Caracter Personal” înseamnă orice date care se referă la o persoană identificată sau identificabilă, inclusiv date care identifică o persoană fizică sau care ar putea fi folosite pentru a identifica, localiza, urmări sau contacta o persoană fizică. Date cu Caracter Personal includ atât informații direct identificabile ca de exemplu nume, număr de identificare sau denumire unică a unei funcții, și informații indirect identificabile ca de exemplu data nașterii, identificator unic pentru dispozitive mobile sau portabile, număr de telefon, date codificate și identificatoare online ca de exemplu Adrese IP și includ orice date care constituie “Date cu Caracter Personal” conform GDPR. MSD are obligația legală de a se asigura că Datele cu Caracter Personal ale Beneficiarului sunt exacte și actualizate. MSD roagă Persoana Vizată să ajute la respectarea acestei obligații asigurându-se că informează MSD în legătură cu orice schimbări intervenite asupra Datelor cu Caracter Personal ale acesteia, contactând MSD la adresa de e-mail locală euprivacydpo@msd.com sau www.msdprivacy.com, și/sau prin actualizarea preferințelor acesteia. Fără a exclude anumite limitări, drepturile pe care le puteți exercita în legătură cu Informațiile Personale ale dumneavoastră pe care le Prelucrăm includ:

MSD dorește a preciza că pot exista situații în care obligația acestuia de confidențialitate și alte obligații care decurg din legislația aplicabilă îi interzic divulgarea sau ștergerea Datele cu Caracter Personal ale Beneficiarului sau să îi împiedice în alt fel în exercitarea drepturilor. Exceptând situațiile în care GDPR sau legea națională privind protecția datelor o interzice, este posibil ca MSD să nu dea curs opțiunii exprimate atunci când o anumită cerere ar împiedica MSD să: (1) respecte o lege sau obligație etică, inclusiv atunci când i se cere să divulge Date cu Caracter Personal ca răspuns la o cerere legală din partea autorităților publice, inclusiv pentru a respecta cerințe legate de securitatea națională sau de aplicarea legii, (2) investigheze, formuleze sau apere pretenții legale, și (3) execute contracte, gestioneze relații sau angajeze în alte activități comerciale permise care respectă principiile privind transparența și limitarea scopului și care au fost încheiate în baza informațiilor referitoare la persoanele respective. În termen de cincisprezece zile de la orice decizie de a refuza o cerere specifică în conformitate cu acest articol, MSD va documenta și va comunica o asemenea decizie Beneficiarului.

Dacă Beneficiarul are orice plângeri în legătură cu modul în care MSD prelucrează Datele acestuia cu Caracter Personal sau dorește informații suplimentare, acesta este rugat să contacteze în orice moment MSD. Dacă dorește să depună o plângere la o autoritate națională de supraveghere cu privire la modul în care MSD îi prelucrează Datele cu Caracter Personal, Beneficiarul are posibilitatea să contacteze autoritatea pentru protecția datelor de la nivel local (“local” însemnând unde Beneficiarul locuiește sau lucrează sau unde a avut loc o pretinsă încălcare a securității datelor).

MSD colectează și prelucrează informații care se referă la Beneficiar (de ex., nume, prenume, specializare, date inregistrare cont pe platforma online – e-mail si parola), atunci când Beneficiarul participă la Program, în baza Contractului încheiat cu MSD. MSD va prelucra Date cu Caracter Personal numai pentru scopurile în care au fost colectate astfel cum este prevăzut mai sus și Datele cu Caracter Personal vor fi disponibile numai angajaților autorizați care dețin o poziție în baza căreia trebuie să prelucreze Date cu Caracter Personal pentru a-și desfășura sarcinile de serviciu. Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate numai pe durata necesară îndeplinirii acelui scop particular. MSD respectă pe deplin obligațiile legale de păstrare a datelor și politicile interne privind perioada de păstrare. MSD a adoptat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja Datele Beneficiarului cu Caracter Personal și a se asigura că numai persoanele autorizate au acces la Datele cu Caracter Personal. MSD are, de asemenea, politici interne pentru prelucrarea în siguranță a Datelor cu Caracter Personal.

MSD nu va divulga Date cu Caracter Personal către nicio terță persoană decât dacă se impune prin legile aplicabile sau este necesar pentru a executa Convenția pe care a încheiat-o cu Beneficiarul. Cu toate acestea, Datele Beneficiarului cu Caracter Personal pot fi transferate către și prelucrate de terți prestatori care prestează servicii pentru MSD (persoane împuternicite) pentru a permite acestor societăți să furnizeze serviciile solicitate de MSD. Numai Datele cu Caracter Personal necesare pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus vor fi furnizate acestor societăți. Terții prestatori trebuie să respecte instrucțiunile MSD și contractele scrise aplicabile încheiate cu persoana împuternicită și orice alte contracte aplicabile între MSD și terții prestatori, și trebuie să implementeze măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protecția Datelor cu Caracter Personal.

MSD prelucrează Date cu Caracter Personal pe servere situate în UE. În plus, MSD prelucrează Date cu Caracter Personal în Statele Unite ale Americii și, prin urmare, poate transfera informațiile referitoare la Beneficiar în afara UE. Nivelul de protecție a informațiilor în țări din afara UE poate fi mai redus decât cel oferit în interiorul UE. Într-o asemenea situație, MSD va implementa măsuri corespunzătoare conform GDPR pentru a se asigura că Datele Beneficiarului cu Caracter Personal rămân protejate și în siguranță. MSD respectă Cadrul privind Scutul de confidențialitate UE-SUA astfel cum a fost stabilit de Departamentul de Comerț al SUA privind colectarea, folosirea și păstrarea Datelor cu Caracter Personal transferate din Uniunea Europeană în Statele Unite ale Americii. MSD a confirmat Departamentului de Comerț al SUA că aderă la principiile prevăzute în Scutul de Confidențialitate. În plus, MSD a adoptat Regulile Corporatiste Obligatorii care au fost aprobate de Uniunea Europeană.

MSD acționează în calitate de operator de Date cu Caracter Personal pentru scopurile descrise mai sus. Detaliile de contact ale birourilor acestiia pot fi găsite la www.msd.ro. Pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea de către MSD a Datelor cu Caracter Personal, Beneficiarul are posibilitatea să contacteze echipa MSD responsabilă pentru protecția datelor la: euprivacydpo@msd.com sau la adresa www.msdprivacy.com.

Beneficiarul este de acord că, atunci când folosește în executarea prezentului Contract orice Date cu Caracter Personal care pot identifica o persoană, Beneficiarul va colecta, utiliza și divulga asemenea informații numai în conformitate cu instrucțiunile MSD sau atunci când divulgarea este impusă prin lege. Beneficiarul este de acord să protejeze asemenea informații împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare sau accesului neautorizat și să notifice MSD în legătură cu orice pierdere, utilizare necorespunzătoare sau acces neautorizat care are loc.

  1. Drept de audit

Beneficiarul confirmă prin prezentul că MSD și afiliații săi au dreptul de a audita in mod inopinat evenimentul/Programul si, prin urmare, toata documentatia aferenta mentionata in prezentul Contract, daca este cazul (spre exemplu, orice documente sau materiale în legătură cu Contractul). MSD sau afiliații săi vor putea să realizeze un astfel de audit pe cont propriu sau folosind o terță parte independenta, la alegerea lor. MSD, afiliații săi și orice persoană implicată în audit vor respecta confidențialitatea informațiilor de care iau cunoștință și vor limita accesul la informațiile confidențiale la acele persoane care necesită acces strict pentru a realiza auditul.

Dreptul de audit din prezenta clauză este stipulat în favoarea MSD și a afiliaților săi pentru o perioadă de doi (2) ani de la încetarea prezentului Contract.

Dreptul de audit se exercită, numai în scopul, în limitele și în condițiile specificate în prezenta clauză. Acest drept de auditare este suplimentar față de orice alte drepturi de audit prevăzute în Contract.

  1. Diverse

În cazul în care veţi necesita orice informaţie suplimentară sau veţi avea orice opinie privitoare la cele de mai sus, pe care o vom primi cu plăcere, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de telefon 021 529 29 00 sau fax 021 318 52 36.

Vă aşteptăm cu interes la eveniment.